තශ්මිලා නදීශානි

2015දී ලේඛිකාවක ලෙස සිය වෘත්තීයට පිවිසුනද, ලිවීමට සහ කියවීමට ඇය කුඩා කල සිටම නැඹුරුතාවයක් දැක්වූවාය. තම පන්හිඳෙන් ලෝකය දකින්නටත්, පන්හිඳෙන් ලොව වඩාත් ලස්සන කරන්නටත් ඇය උත්සාහ දරන්නීය.

Clayton Durant

තශ්මිලා නදීශානි

2015දී ලේඛිකාවක ලෙස සිය වෘත්තීයට පිවිසුනද, ලිවීමට සහ කියවීමට ඇය කුඩා කල සිටම නැඹුරුතාවයක් දැක්වූවාය. තම පන්හිඳෙන් ලෝකය දකින්නටත්, පන්හිඳෙන් ලොව වඩාත් ලස්සන කරන්නටත් ඇය උත්සාහ දරන්නීය.