සිය ඉලක්ක කරා යන ගමනේදී හමුවූ අභියෝග වලින් නොසැලී, කාන්තාවකට ජය ගත නොහැකි කඩයිමක් නොමැති බව තරයේ විශ්වාස කරන තවත් එක් දිරිය කාන්තාවක් වන ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය අප සමග කතාබහක යෙදුණා.

Editorial

The premier source for insight, advice and guides from Sri Lanka’s most influential entrepreneurs.

Clayton Durant

Editorial

The premier source for insight, advice and guides from Sri Lanka’s most influential entrepreneurs.